Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on  Sodankylän Seuratanssijat ry
Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylä.

 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia seuratanssia harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä kehittää paikallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti seuratanssikulttuuria. Yhdistys pyrkii yhteistoimintaan koulujen ja muiden nuorisokasvatusta tekevien tahojen kanssa ja tekemään siten seuratanssija tunnetuksi ja seuratanssiharrastusta laajentamaan. Yhdistys voi järjestää voittoa tavoittelemattomia koulutustilaisuuksia, tanssinopetusta ja tanssikilpailuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia, tanssiesityksiä sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa.

Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanee toimintansa tukemiseksi luvallisia rahankeräyksiä.

3. Jäseneksi liittyminen

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt. Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi.

4. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

5. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajana voi olla kerrallaan vain yksi henkilö, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

6. Jäsenmaksujen laiminlyönti ja jäsenen erottaminen skeä eroaminen

Jäsen, joka ei edellisen kalenterivuoden aikana ole suorittanut jäsenmaksua, voi hallitus erottaa ja poistaa yhdistyksen jäsenluettelosta. jos yhdistyksen jäsen tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai halventaa yhdistyksen mainetta, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen.

Erottamistapauksessa ei maksettuja jäsenmaksuja palauteta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous, jotka pidetään hallituksen määräämänä aikana.

Kevätkokous pidetään toukokuun 31. päivään mennessä. Syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla yleisesti levitetyn sanoma- tai paikallislehden järjestöpalstalla.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi (1) ääni.

8. Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta
2. Vahvistetaan tilinpäätös
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille
4. Valitaan yhdistyksen edustajat keskusjärjestöihin ja muihin ulkopuolisiin edustuksiin
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
2.   Päätetään jäsen- ja liittymismaksuista
3.   Päätetään puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille suoritettavista palkkioista
4.   Käsitellään talousarvio alkavalle vuodelle
5.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
6.   Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja joka toinen vuosi
7.   Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
8.   Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
9.   Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Päätetään tilintarkastajille suoritettavista palkkioista
11. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
12. Valitaan ehdokkaat yhdistyksen edustajiksi järjestöelimiin, joissa yhdistyksellä on jäsenyyteen perustuva edustusoikeus
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Ylimääräinen kokous

Yhdistys kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin, kun hallitus katsoo kokouksen pitämisen tarpeelliseksi tai kun 1/10 äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä sitä määrätarkoitusta varten vaatii. Näistä kokouskutsuista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sääntöjen 7§ mainitulla tavalla.

11. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsenta, kuitenkin siten, että ensimmäisen vuoden jälkeen on erovuorossa puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä jotka valitaan arvalla. Sen jälkeen on vuosittain erovuorossa puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. Hallituksen jäsenen tulee olla täysivaltainen henkilö.


Hallitus valitaan syyskokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä.  Sihteeri jäa taloudenhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolisia henkilöitä, jolloin heillä on puheoikeus hallituksen kokouksissa, ei äänioikeutta.

12. Äänestystavat

Yhdistyksen kokouksissa äänestetään avoimesti, kuitenkin äänestetään lipuilla, jos joku äänioikeutettu osanottaja sitä vaatii.

Henkilövaali suoritetaan aina lipulla. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa, mutta muissa asioissa se puoli jota puheenjohtaja on äänestänyt tai ilmoitti kannattavansa.

13. Toimikunnat ja työryhmät

Hallitus voi asettaa avukseen ja lopettaa toimikuntia ja työryhmiä, joiden tehtävät määritellään asettamispäätöksellä.

14. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimenkirjoittajina ovat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja kukin yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden muille henkilöille yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.

15. Tilien päättäminen

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta.

16. Omistus

Yhdistys voi toimintansa ylläpitämiseksi omistaa kiinteää- ja irtainta omaisuutta.

17. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta, käsitellään ainoastaan varsinaisessa kokouksessa ja sen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 osa kaikista kokouksessa annetuista äänistä. Hyväksytty muutos tulee voimaan heti, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

18. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista tarkoittava ehdotus, joka on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista kokousta, käsitellään ensiksi varsinaisessa kokouksessa ja tämän jälkeen vähintään kahden (2) kuukauden väliajan kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja sen hyväksymiseen vaaditaan, että kumpaisessakin kokouksessa vähintään 3/4 osa kaikista kokouksessa annetuista äänistä edotusta kannattaa.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaiseti tanssia harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.